Algemene voorwaarden Dienstenonderneming Kinrooi  Huishoudhulp

Artikel 1. Definities

DIENSTENONDERNEMING KINROOI omvattende alle bestaande en toekomstige vennootschappen die onder de naam DOK VZW (0455.283.356) werken en die in het kader van het verrichten van activiteiten van huishoudelijke aard erkend door de Vlaamse Overheid, departement werk en sociale economie. De hoofdzetel is gevestigd te Kinrooi, Breeërsteenweg 122. Alle briefwisseling dient steeds te worden geadresseerd aan de hoofdzetel of per mail (dok.kinrooi@dokkinrooi.be).

Gebruiker: de particulier die beroep doet op de dienstverlening die door DIENSTENONDERNEMING KINROOI wordt georganiseerd.

Werknemer: de persoon, die een arbeidsovereenkomst in het kader van de dienstencheques heeft aangesloten bij DIENSTENONDERNEMING KINROOI.

 

Artikel 2. Algemene bepalingen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing voor het aanwenden van dienstencheques als betaalmiddel door de gebruiker in het kader van het leveren van thuishulp van huishoudelijke aard door DIENSTENONDERNEMING KINROOI.

Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen DIENSTENONDERNEMING KINROOI en de gebruiker. Zij zijn opgesteld in overeenstemming met de Wet van 7 juli 2001 tot bevordering van de buurtdiensten en banen en het Koninklijk Besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.

De ongeldigheid, niet-toepasbaarheid of onwettelijkheid van één van de bepalingen in deze algemene voorwaarden leiden in geen geval tot de ongeldigheid of nietigheid van de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden.

DIENSTENONDERNEMING KINROOI kan haar opdracht overdragen aan een ander dienstenbedrijf of aan een verbonden groepsvennootschap dat alle rechten en plichten overneemt zoals omschreven in deze algemene voorwaarden.

De gebruiker verbindt zich ertoe om bij wijziging van zijn persoonlijke contactgegevens dit onmiddellijk kenbaar te maken aan DIENSTENONDERNEMING KINROOI. Bij gebrek aan deze mededeling draagt de gebruiker het risico voor het niet ontvangen van correspondentie (met inbegrip facturatie).

 

Artikel 3. Toegelaten activiteiten

Ingevolge de Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van de buurdiensten en banen en het Koninklijk Besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques zijn enkel volgende activiteiten toegelaten ten gunste van gebruikers van wie de hoofdverblijfplaats in het Vlaams Gewest gelegen is:

 • Woning schoonmaken en ramen poetsen;
 • Wassen en strijken;
 • Maaltijden bereiden;

Deze opsomming is limitatief.

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn dat het verboden is de werknemer van DIENSTENONDERNEMING KINROOI in het kader van dienstencheques aan het werk te stellen voor andere taken zoals hierboven beschreven.

De huishoudhulp die prestaties levert mag geen bloed en/of aanverwant tot in de tweede graad zijn van de gebruiker of één van diens gezinsleden. Concreet wil dit o.a. zeggen dat de huishoudhulp die de prestaties levert o.a. niet mag werken bij zijn/haar:

 • Ouders, grootouders, schoonouders, schoongrootouders
 • Eigen kinderen, kleinkinderen
 • Eigen broers en zussen, schoonbroers, schoonzussen

Tevens mag de huishoudhulp niet dezelfde verblijfplaats hebben als de gebruiker of één van diens gezinsleden.

 

Artikel 4. Algemene afspraken 

De huishoudhulp mag niet roken tijdens het werk, tenzij hij hiervoor de toestemming van de gebruiker heeft gekregen.

De huishoudhulp mag niet telefoneren tijdens de werkuren, tenzij het noodzakelijk is voor de dienst of voor dringende familiale omstandigheden.

De huishoudhulp is tijdens en na de dienstverlening eraan gehouden geheimen en/of informatie van persoonlijke of vertrouwelijke aard, waarvan hij tijdens de uitoefening van het werk kennis heeft genomen, niet bekend te maken.

De gebruiker zal zich net zoals de werkgever onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of van ongewenst seksueel gedrag op het werk. De bepalingen van de Wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn op hen van toepassing.

Daarenboven zal de werkgever verantwoordelijk zijn voor de naleving van de bepalingen van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten, alsook voor de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen of van ongewenst seksueel gedrag op het werk.

DIENSTENONDERNEMING KINROOI behoudt zich het recht om ten alle tijden controle uit te voeren op het leveren of geleverde werk. Zowel de gebruiker als de huishoudhulp verlenen hun medewerking aan de door DIENSTENONDERNEMING KINROOI uitgevoerde controles. De huishoudhulp staat onder het hiërarchisch gezag van DIENSTENONDERNEMING KINROOI. Bij problemen contacteert de gebruiker en/of de huishoudhulp. DIENSTENONDERNEMING KINROOI zal de klacht dan onderzoeken.

 

Artikel 5. Vergoeding

 1. Dienstencheques

Papieren dienstencheques: op het einde van elke arbeid dient de gebruiker de gepresteerde uren omgerekend in cheques mee te geven aan de huishoudhulp. Indien de gebruiker niet aanwezig is, zullen deze worden klaargelegd op een afgesproken plaats.

De gebruiker zorgt ervoor dat hij al deze dienstencheques heeft ondertekend. De cheques moeten worden ingevuld op datum van de gepresteerde dagen. Gebruik enkel blauwe of zwarte inkt. De gebruiker is verantwoordelijk voor de betaling, de echtheid, de geldigheid en het ondertekenen van de cheques. Bij miskenning van deze bepalingen behoudt DIENSTENONDERNEMING KINROOI zich het recht om de reële schade te verhalen op de gebruiker.

Elektronische dienstencheques: de werknemer registreert zijn prestaties elektronisch. De gebruiker staat in voor de online bevestiging van de prestaties. De gebruiker dient steevast over voldoende dienstencheques te beschikken in zijn elektronische portefeuille.

Indien er door nalatigheid gedurende 6 gepresteerde weken geen cheques in bezit zijn van DIENSTENONDERNEMING KINROOI, zijn we genoodzaakt de hulp tijdelijk dan wel definitief stop te zetten en is een vergoeding verschuldigd aan DIENSTENONDERNEMING KINROOI die gelijk is aan het equivalent van de gepresteerde prestatiesdiensturen vermenigvuldigd met de reële inruilwaarde van de dienstencheques.

 

 1. Administratieve vergoeding

Daarnaast is de gebruiker  per gepresteerd uur een administratieve vergoeding verschuldigd van 0,65 EUR. Deze wordt per semester gefactureerd aan de gebruiker. Deze vergoeding strekt tot het dekken van de diverse omkaderingskosten (zijnde preventie, bereikbaarheid, verwerking cheques, opleidingen,…). Een semester loopt telkens van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december van het kalenderjaar.

De dienstverlening kan maar worden verdergezet mits betaling van de administratieve vergoeding door de gebruiker.

De administratieve vergoeding kan door DIENSTENONDERNEMING KINROOI worden aangepast in functie van een kostenstijging en/of wijze en modaliteiten van de facturatie. In geval van een dergelijke aanpassing zal DIENSTENONDERNEMING KINROOI de gebruiker hiervan op de hoogte stellen. De gebruiker wordt hiervan tijdig geïnformeerd en zal in dit geval over een redelijke termijn van 4 weken beschikken om de samenwerking kosteloos te beëindigen.

 

 1. Wanbetaling

Indien de gebruiker in gebreke blijft  inzake dienstencheques en/of de administratieve vergoeding te vergoeden, zal hij hiervoor schriftelijk worden aangemaand. Per schriftelijke aanmaning kan DIENSTENONDERNEMING KINROOI een bijkomende administratieve kost van 15,00 EUR aanrekenen.

Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, dan heeft DIENSTENONDERNEMING KINROOI het recht op een vergoeding gelijk aan de gepresteerde uren waarvoor geen dienstencheques werden afgeleverd vermenigvuldigd met de reële inruilwaarde van de dienstencheques.

Ingeval van niet-betaling heeft DIENSTENONDERNEMING KINROOI het recht om de samenwerking onmiddellijk stop te zetten, zonder enige opzegtermijn of vergoeding.

 

Artikel 6. Hygiëne en veiligheid

 1. Algemeen

De huishoudhulp moet ten alle tijden in hygiënische en veilige omstandigheden kunnen werken. Bij herhaaldelijke inbreuken kan de hulp worden stopgezet zonder vergoeding of opzegtermijn.
In geval van besmettelijke ziekten (bv. Covid-19) van de gebruiker of één van diens gezinsleden zal de gebruiker onmiddellijk DIENSTENONDERNEMING KINROOI verwittigen.

 1. Materiaal

De gebruiker verbindt er zich toe om voor de gevraagde activiteiten de nodige materialen (stevige trapladder van 3 trede, aftrekker met lange steel, verschillende poetsdoeken,..) en producten (géén zuurhoudende producten en chemicaliën!) ter beschikking te stellen en voor degelijke arbeidsomstandigheden te zorgen (betreffende hygiëne, huisdieren, omgevingstemperaturen, elektrische veiligheid van de gebruikte toestellen, ergonomie,…). Zuurhoudende producten en chemicaliën worden niet gebruikt door de huishoudhulp.

Indien de gebruiker schade lijdt ten gevolge van het materiaal dat hij zelf ter beschikking stelt en wat in strijd is met bovenstaande bepalingen, kan deze niet verhaald worden op DIENSTENONDERNEMING KINROOI.

 

Artikel 7. Afwezigheid huishoudhulp

DIENSTENONDERNEMING KINROOI streeft naar een kwalitatieve uitvoering door competente medewerkers op het afgesproken schema. DIENSTENONDERNEMING KINROOI brengt minstens 3 dagen vooraf de gebruiker op de hoogte van eventuele wijzingen in het werkschema. Op zaterdag, zon –en feestdagen wordt er niet gewerkt door de huishoudhulpen. Bij een niet te voorziene omstandigheid (ziekteverlof, verlof wegens overmacht of omstandigheidsverlof) wordt de gebruiker zo snel mogelijk verwittigd door de huishoudhulp en door het betreffende kantoor.

Indien de huishoudhulp wordt verhinderd door onvoorziene omstandigheden of overmacht kan er geen vergoeding gevorderd worden door de gebruiker.

Indien mogelijk wordt een vervanging voorzien, doch deze kan niet worden verzekerd. Bij een vervanging kan er wel een wijzing van de werkuren en het werkschema (uur, dag en datum) optreden.

Indien de huishoudhulp te laat of niet verschijnt bij de gebruiker, verwittigt de gebruiker onmiddellijk DIENSTENONDERNEMING KINROOI.

 

Artikel 8. Afwezigheid gebruiker

De gebruiker kan de dienstverlening jaarlijks maximum 6 weken annuleren.

Indien de gebruiker annuleert, moet dit minstens 14 dagen op voorhand gemeld worden aan DIENSTENONDERNEMING KINROOI

Indien de huishoudhulp op de afgesproken dag bij de gebruiker komt en het werk niet kan aanvatten omdat de gebruiker nalatig is (vb. geen toegang tot de woning verschaffen), worden ook de normale werkuren aangerekend aan de gebruiker.

Sporadische verandering aan het uurrooster zijn mogelijk, maar enkel mits beide partijen (de gebruiker en de huishoudhulp) dit overeenkomen en enkel na akkoord DIENSTENONDERNEMING KINROOI.

Indien de bovenstaande afspraken niet worden nageleefd, is een vergoeding verschuldigd aan DIENSTENONDERNEMING KINROOI die gelijk is aan het equivalent van de geplande prestaties vermenigvuldigd met de reële inruilwaarde van de dienstencheques.

 

Artikel 9. Verlies en diefstal.

De gebruiker dient steeds de nodige voorzichtigheid in acht te nemen wat betreft geld en waardevolle zaken die zich op de plaats van de dienstverlening bevinden. Bij vermoeden van diefstal dient de gebruiker steeds DIENSTENONDERNEMING KINROOI te verwittigen. Dit kan de gebruiker per e-mail (dok.kinrooi@dokkinrooi.be). Bij diefstal dient de gebruiker onmiddellijk aangifte te doen bij de politiediensten om een proces-verbaal te laten opmaken.

Eventuele klachten kan u steeds melden aan DIENSTENONDERNEMING KINROOI per e-mail (dok.kinrooi@dokkinrooi.be).

Hoewel DIENSTENONDERNEMING KINROOI instaat voor een degelijke screening van haar huishoudhulpen, is het op generlei wijze aansprakelijk voor gebeurlijke gevallen van diefstal of verlies.

De huishoudhulp bewaart de huissleutel van de gebruiker enkel indien de gebruiker daartoe schriftelijk de toelating (dit is de sleutelverklaring) geeft en DIENSTENONDERNEMING KINROOI hiervan op de hoogte werd gebracht met een kopie van de getekende sleutelverklaring.

 

Artikel 10. Schade

In geval van schade is de gebruiker er, op straffe van verval van schadevergoeding, toe gehouden DIENSTENONDERNEMING KINROOI binnen de 7 dagen per e-mail (dok.kinrooi@dokkinrooi.be) op de hoogte te stellen. De kennisgeving gaat steeds gepaard met een herstelnota en bewijs van de geleden schade.

De vergoeding zal slechts gebeuren na aanvaarding van de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij houdt bovendien rekening met de waarde van het goed op het moment van de schade.

Eventuele schade die toegebracht werd door een fout of nalatigheid van een werknemers van DIENSTENONDERNEMING KINROOI ontslaat de gebruiker niet van zijn verplichting tot betaling van de geleverde prestaties.

 

Artikel 11. Duur en opzeg van de dienstverlening

De dienstverlening wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

De dienstverlening is door beide partijen opzegbaar. Zowel de gebruiker als DIENSTENONDERNEMING KINROOI kan de dienstverlening beëindigen mits een inachtname van een opzeg van 1 maand per e-mail (dok.kinrooi@dokkinrooi.be). Gedurende de opzegtermijn kan geen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid tot annulatie.

De dienstverlening vervalt automatisch op dezelfde dag dat de overheid besluit de activiteit rond de dienstencheques stop te zetten.

 

Artikel 12. Non-discriminatie

DIENSTENONDERNEMING KINROOI biedt de gebruiker een kwaliteitsdienstverlening aan, die het respect voor de menswaardigheid, de persoonlijk levenssfeer, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen, het klachtenrecht, de informatie aan de inspraak van de gebruiker waarborgt en die rekening houdt met de sociale leefsituatie van de gebruiker. Ten opzichte van de huishoudhulpen en de gebruikers wordt er geen onderscheid gemaakt op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging en leeftijd bij het aanbieden en het toegankelijk stellen van de dienstverlening.
(Conform de Wet van 25 februari 1993 tot oprichting van een centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding en conform het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt).

 

Artikel 13. Camerabewaking

De gebruiker is verplicht om Dienstenonderneming Kinrooi en de betrokken huishoudhulp op voorhand in te lichten over de eventuele aanwezigheid van camera’s. Beelden of inlichtingen die worden verkregen door videobewaking zijn onbruikbaar en vormen een schending op het recht op de persoonlijke levenssfeer van de huishoudhulp.

 

Artikel 14. Verwerking en bescherming persoonsgegevens

DIENSTENONDERNEMING KINROOI verzamelt en verwerkt de persoons- en/of bedrijfsgegevens die van de gebruiker ontvangen worden met het oog op de uitvoering van de dienstverlening, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en directe marketingactiviteiten.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacy reglementering, onder meer de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’ of de ‘GDPR’). DIENSTENONDERNEMING KINROOI verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking van de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de GDPR/AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vanaf haar inwerkingtreding.

Persoonsgegevens worden als volgt gedefinieerd :

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificateur zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificateur of van een meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economisch, culturele of sociale identiteit van die natuurlijk persoon (artikel 4 AVG).

Hieronder wordt begrepen in het kader van onze dienstverlening: Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres) betalingsgegevens en IP-adres, eventueel contactgegevens van een contactpersoon (naam, voornaam, telefoonnummer, Gsm-nummer), voorkeursdagen, kennismaking, rokers, huisdieren, inschrijving bij andere kantoren, dienstencheques, en andere aandachtspunten. Deze lijst is niet limitatief.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de algemene voorwaarden, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of een gerechtvaardigd belang, het aanbieden van diensten binnen DIENSTENONDERNEMING KINROOI, marketing doeleinden. Deze lijst is niet limitatief.

Bij ontvangst van e-mails, heeft de gebruiker te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming hieromtrent in te trekken, of zijn voorkeuren te wijzigen, door een aangetekende brief of een e-mail te sturen naar dok.kinrooi@dokkinrooi.be.

DIENSTENONDERNEMING KINROOI deelt enkel voor het overige de gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de algemene voorwaarden met de gebruiker of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

DIENSTENONDERNEMING KINROOI bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De DIENSTENONDERNEMING KINROOI zorgt ervoor dat zijn werknemers die de persoonsgegevens verwerken, gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht voor alle gegevens die worden verwerkt. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na het einde van de dienstleverlening.

Indien DIENSTENONDERNEMING KINROOI een verzoek of een bevel van een Belgische of buitenlandse toezichthouder zou ontvangen om (inzage in) persoonsgegevens of daarmee verwante informatie te geven, dan zal de DIENSTENONDERNEMING KINROOI de klant onmiddellijk informeren.

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen, te corrigeren of te verwijderen.

Ook heeft de gebruiker het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door DIENSTENONDERNEMING KINROOI. Daarbij heeft de gebruiker het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat wilt zeggen dat de gebruiker bij DIENSTENONDERNEMING KINROOI een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover DIENSTENONDERNEMING KINROOI beschikt in een computerbestand naar de gebruiker of een ander, door de gebruiker genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens, dient de gebruiker te sturen per aangetekende brief of per e-mail naar dok.kinrooi@dokkinrooi.be. DIENSTENONDERNEMING KINROOI verleent, voor zover dit mogelijk is, binnen een aanvaardbare termijn, al naargelang de aard van het verzoek, bijstand aan de gebruiker voor het vervullen van de hierboven vastgestelde rechten van de gebruiker.

Na beëindiging van de dienstverlening zullen de persoonsgegevens, al naar gelang de keuze van de klant, worden gewist of terugbezorgd aan de klant. De kopieën zullen worden verwijderd, tenzij deze opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk naar Belgisch recht verplicht zou zijn.

 

Artikel 15. Wijziging

DIENSTENONDERNEMING KINROOI houdt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. In geval van eenzijdige wijziging, zullen deze aan de gebruiker worden meegedeeld via e-mail (of per post indien geen e-mailadres van de klant bekend is). De gebruiker heeft een termijn van 4 weken om zijn betwisting mee te delen en de samenwerking per e-mail (dok.kinrooi@dokkinrooi.be) te beëindigen. In geval van afwezigheid van betwisting, treden de gewijzigde algemene voorwaarden in werking 4 weken na de kennisgeving.

 

Artikel 16. Geschillen en nietigheid

Deze algemene voorwaarden en rechtsverhouding worden beheerst door het Belgische recht. Voor alle betwistingen zijn enkel de Rechtbanken van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren en het vredegerecht te Bree bevoegd.

De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de overige artikelen in het gedrang.